Vereniging Animato

Inschrijf- en mutatieformulier
Inzender van dit formulier verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Animato om per kwartaal vanaf inschrijfdatum bedragen wegens contributie en andere geldelijke verplichtingen van onderstaande IBAN rekening af te schrijven. Het Incassant ID van Animato-Zeilberg is NL82ZZZ402353830000. Het adres van het secretariaat is: Animato Deurne-Zeilberg Rietgors 8 5754 CT Deurne


Koor ‘Vela Monte’ en gemengd koor Animato zijn onderdeel van vereniging Animato.
De statuten en het huishoudelijk regelement van Animato zijn in te zien bij de secretaris en penningmeester, of op www.animato.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, en kan aan het eind van een kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzegging zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Contributie € 40,00 per kwartaal